Õppenõukogu koosolekud 2017/2018

28.08.2017
Päevakord:

1.Kooli 2016/2017. õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine õppe-kasvatustegevuse täiustamiseks 2017/2018 õppeaastal.
2.2016/2017 õa sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks.
3.Kooli 2017/2018 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine..
4.Õpiabirühma nimekirja kinnitamine.
5.Jooksvad küsimused

4.10.2017
Päevakord:
1.Üleviimine järgmisse klassi.
2.Individuaalse õppekava rakendamine.
3.Õpiabirühma nimekirja täiendamine.
4.8. klassi loovtööde juhendajate kinnitamine.

28.11.2017
Päevakord:
1.I trimestri töötulemused, tugisüsteemide rakendamine.
2.Individuaalse õppekava rakendamine
3.Jooksvad küsimused